Cevap.app Latest Soruların

tarihsever

Osmanlı Padişahları sırasıyla Osman Bey Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. 1299-1326 yılları arasında hüküm ...Daha fazla oku

Osmanlı Padişahları sırasıyla

Osman Bey

Osmanlı Devleti’nin kurucusudur. 1299-1326 yılları arasında hüküm sürmüştür. Babası Ertuğrul Gazidir. 1302 yılında yapılan Koyunhisar Savaşı’nda Bizans’ı emrindeki orduyla birlikte mağlubiyete uğratmıştır. 1326 yılında Bursa’nın fethi kendisi hasta yatağındayken gerçekleştirilmiştir.

Orhan Bey

Osman Bey’in oğludur ve ondan sonra Osmanlı tahtına geçen isimdir. Kendisi 1326 yılında babasının ölümüyle Osmanlı tahtına geçmiştir. 1362 yılına kadar tahttan kalan Orhan Bey birçok önemli olaya imza atmıştır. Kocaeli Yarımadası onun döneminde fethedilmiştir. 1353 yılında Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişi başlamıştır. Ayrıca Balkanlara yönelik iskan politikalarına da hız verilmiştir.

1.Murad(Hüdavendigar)

1362 yılında babasının vefat etmesinin ardından Hüdavendigar Han 3.Osmanlı padişahı olarak tahta oturmuştur. 1389 yılına kadar tahtta kalan 1.Murad Han savaşta şehit edilen ilk Osmanlı padişahıdır. Kendisi 1.Kosova Savaşı’nı kazanan ordunun başında yaralı askerlerin durumunu incelemek için alanda gezerken Sırp bir asker tarafından şehit edilmiştir. 1362 yılında Pençik sistemini getirerek Yeniçeri Ocağı’nın temellerini atmıştır. 1364 yılındaki Sırpsındığı Savaşı’nda Hristiyan ordularını mağlup etmeyi başarmıştır. 1365 yılında devletin başkentini Bursa’dan Edirne’ye taşımıştır. Balkanlardaki fetihlerine devam etmiş ve bölgenin Türkleşmesinde önemli rol oynamıştır.

1.Bayazıd(Yıldırım)

1389 yılında 4.Osmanlı Padişahı olarak geçmiştir. 1402 yılına kadar tahtta kalan Yıldırım Bayazıd Timur Devleti’nin hükümdarı Emir Timur ile yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybederek esir düşmüştür. 1402 yılındaki bu savaştan sonra Osmanlı Devleti için 11 yıl sürecek bir Fetret Dönemi başlamış olacaktır. Yıldırım Bayazıd, Timur ile olan savaşına kadar İstanbul’u defalarca kuşatma girişiminde bulunmuştur. Ancak Haçlılar ve Timur tarafından devamlı olarak dikkati bozulmuştur. Bu sebeplerden ötürü kuşatmaları kaldırmak durumunda kalmıştır. 1396 yılında Niğbolu Kalesi’ni kuşatan Haçlıları kaleye ani bir baskın düzenleyerek yenme başarısı göstermiştir.

1.Mehmed(Çelebi)

Osmanlı Devleti’nin 1402-1413 yılları arasında Fetret Devri’ne girmesiyle birlikte bu dönemden Çelebi Mehmed başarıyla çıkmasını bilmiştir. 1413-1421 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Bu dönemde bozulan Anadolu ve Türk birliğinin yeniden tesisine yönelik fetihler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin ilk deniz savaşı 1416 yılında Venediklilere karşı olmuştur.

2.Murad

1421-1451 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Ayrıca 1444 yılındaki Edirne-Segedin Andlaşması’nın ardından tahttan oğlu 2.Mehmed lehine çekilmiştir. Bunu fırsat bilen haçlıların tekrardan saldırması nedeniyle tahta geri dönmüş ve Varna Savaşı’nda Haçlıları mağlup etme başarısını yakalamıştır. Bunun yanında 1448 yılındaki 2.Kosova Savaşı’nda da Haçlıları bir kez daha yenmiştir.

2.Mehmed(Fatih Sultan)

1444 yılında padişahlığı kısa bir dönem tecrübe etmiş olsa da esas tahta çıktığı tarih 1451 şeklindedir. Döneminin en bilge ve akıllı padişahı olan 2.Mehmed Peygamber övgüsüne mazhar olmuş birisidir. 1453 yılında Bizans İmparatorluğu’nun elindeki son toprak parçası olan İstanbul’u fetheden 2.Mehmed ‘Fatih’ unvanını almıştır. İstanbul’un fethinden sonra ise Balkanlar’daki diğer toprakları fethetmeye başlamıştır. Bundan farklı olarak 1461 yılında Trabzon’u fethetmiş ve buradaki Pontus Rum varlığına son vermiştir. 1473 yılındaki Otlukbeli Savaşı’nda ise Akkoyunlu Devleti’ni yenmiş ve doğu sınırlarını güvence altına almıştır. 1481 yılında zehirlenerek şehit edilmiştir.

2.Bayazıd

Kardeşi olan Cem Sultan ile yaşadığı mücadele padişahlık dönemini büyük oranda etkilemiştir. Onun dönemi yükselme içindeki duraklama dönemi olarak da isimlendirilmektedir. 1481-1512 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Padişahlığının son dönemlerinde yeniçerinin desteğini almış olan oğlu Şehzade Selim ile mücadele etmiştir. Yapılan mücadelelerden yorulan 2.Bayazıd tahttan oğlu lehine çekilmiştir.

1.Selim(Yavuz Sultan)

1512 yılında tahta çıkmıştır. Kendisinin döneminde 1514 yılında Safevi Devleti ile Çaldıran Savaşı yapılmıştır. İki Türk devletini karşı karşıya getirmiş olan bölgenin en büyük güç mücadelesi savaşını Osmanlı Devleti kazanmıştır. Doğu sınırını güvence altına alan 1.Selim Mısır Seferi’ne çıkmıştır. 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşları sonucunda Mısır’ı, Hicaz’ı ve bölgeyi tamamen Osmanlı hakimiyetine almıştır. Halifelik makamının Osmanlı Devleti’ne geçmesini sağlayarak Osmanlı padişahları arasında ilk halife unvanını da almıştır. 1520 yılında sırtında çıkan çıban sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

1.Süleyman(Kanuni Sultan)

1520-1566 yılları arasında padişahlık yapmış olan 1.Süleyman en uzun süre tahtta kalan Osmanlı sultanıdır. Fetihleri ve adaleti nedeniyle kendisine Kanuni denmiştir. Onun döneminde devlet geniş sınırlara ulaşmıştır ve 3 kıtaya hükmeden bir imparatorluk olmuştur. 1521 Belgrad’ın Fethi, 1526 Mohaç Meydan Savaşı, 1529 1.Viyana Kuşatması, 1532 Almanya Seferi, 1538 Preveze Deniz Savaşı önemli olayların başını çekmiştir. Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında Zigetvar Kalesi’nin fethi sırasında hayata gözlerini yummuştur.

2.Selim(Sarı)

Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra tahta geçen oğlu Sarı Selim 1566-1574 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Döneminin en önemli olayı 1571 yılında Kıbrıs’ın fethedilmesidir. Ayrıca aynı yıl Haçlı ordularına karşı yapılan İnebahtı Deniz Savaşı’nın kaybedilmesi de önemli bir olay olarak göze çarpmaktadır.

3.Murad

1574-1595 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Onun döneminde Osmanlı İmparatorluğu ulaşabileceği en geniş sınırlara ulaşmıştır. Doğuda Safevi Devleti ve batıda da Avusturya ile yoğun şekilde mücadeleler yaşanmıştır. 1595 yılında vefad etmiştir.

3.Mehmed

1595 yılında tahta çıktığında 19 kardeşini öldürtmüştür. 1596 yılındaki Haçova Meydan Muhaberesinde ordunun başında savaşa gitmiştir. Bu anlamda Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra bunu yapan ilk padişah olmuştur. Burada ordu padişahın da gelmesiyle savaşı kazanmasını bilmiştir. 1603 yılında hayatını kaybetmiştir.

1.Ahmed

Genç yaşta ölen babasının yerine 14 yaşında tahta çıkmıştır. 1617 yılına kadar tahtta kalmıştır. Bu dönemde 1606 yılında Avusturya ile Zitvatorok Andlaşması yapılmıştır. Ayrıca Osmanlı padişahlarının tahta çıkma şeklini düzenleyen Ekber ve Erşed sistemleri onun döneminde getirilmiştir.

1.Mustafa

1617-1618 ve 1622-1623 yılları arasında iki kez tahta çıkmıştır. İkisinde de psikolojik sorunlarından ötürü tahttan indirilmiştir. Ölüm tarihi olan 1639 yılına kadar hapsedilmiştir.

2.Osman

1618-1622 yılları arasında devletin en üst makamında yer almıştır. ‘Genç’ lakabına sahiptir. Özellikle Yeniçeri Ocağı ile alakalı yenilik ve değişim fikirleri nedeniyle Yedikule Zindanları’nda boğdurularak şehit edilmiştir.

4.Murad

1622-1640 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bağdat Fatihi olarak anılmaktadır. Oldukça sert ve güçlü bir padişah görüntüsü çizmiştir. Onun döneminde tütün ve alkol kullanımı yasaklanmıştır.

1.İbrahim

1640’tan 1648’e kadar tahttan kalmış olan Sultan İbrahim döneminde 1645’te Büyük İstanbul Yangını çıkmıştır. 1648 tarihinde ise şiddetli bir deprem yaşanmıştır. Ayrıca bu dönem Girit Seferi’ne başlanmıştır.

4.Mehmed(Avcı)

1648’te 7 yaşında tahta oturmuştur ve 1688 yılına kadar bu görevde kalmıştır. Köprülü ailesi devletin modernize edilmesinde bu döneme damga vurmuştur. Ayrıca 2.Viyana Kuşatması neticesinde başlayacak olan savaşın ilk dönemini yönetmiştir.

2.Süleyman

2.Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başlayan savaşlarla uğraşmıştır. 1687 yılında tahta geçmiş ve 1691 yılında hayatını kaybetmiştir.

2.Ahmed

1691-1695 yılları arasında tahtta kalmıştır. Batı’daki Haçlı Orduları ile yapılan savaşlarla hükümdarlığı geçmiştir.

2.Mustafa

1695-1703 yılları arasında tahtta bulunmuştur. 1699 yılında Karlofça Andlaşması sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’daki mutlak üstünlüğü son bulmuş ve Gerileme Dönemi Başlamıştır.

3.Ahmed

Lale Devri padişahıdır. 1703-1730 arasında hüküm sürmüştür. Her alanda ıslahat yapılmıştır. Patrona Halil İsyanı ile tahttan indirilmiştir.

1.Mahmud

1730-1754 yılları arasında tahtta kalmıştır. Askeri anlamda ıslahatlar yapmıştır. 1740 yılında Fransızlara verilen kapitülasyonları daimi hale getiren bir anlaşma imzalamıştır.

3.Osman

1754-1757 yıllarında padişahlık yapmıştır. Devlet içi mücadeleler ve doğal afetlerle geçen bir dönemi olmuştur.

3.Mustafa

1757-1774 yıllarında hükümdarlık görevinde bulunmuştur. Hotin ve Mora Seferleri kazanılmıştır. Mühendishane-i Bahri Hümayun(1773) kurulmuştur.

1.Abdülhamid

1774-1789 yılları arasında görev almıştır. Ruslarla 1774 yılında Küçük Kaynarca Andlaşması yapılmış ve ciddi toprak kayıpları yaşanmıştır. Kırım kaybedilmiştir.

3.Selim

1789-1807 dönemi arasında tahtta kalmıştır. 1792’de Yaş Andlaşması yapılmıştır. 1799 Mısır’ı işgal etmek isteyen Napolyon’un ordusu Akka’da yenilgiye uğratılmıştır. Nizam-ı Cedit Ordusunu kurmuştur. Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirilmiştir

4.Mustafa

1807-1808 yıllarında padişah olmuştur. Alemdar Mustafa Paşa İsyanı ile tahttan indirilmiş ve 1808 yılında 2. Mahmud tarafından idam edilmiştir.

2.Mahmud

Islahatçı ve yenilikçi padişah olarak anılmaktadır. 1808-1839 yıllarında padişahlık yapmıştır. Mısır Valisi’ne karşı yenilgiye uğramıştır. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kurmuştur. 1833 Kütahya Anlaşması ve Hünkar İskelesi Anlaşması önemli olaylardır.

1.Abdülmecid

1839-1861 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Tanzimat ve Islahat Fermanı onun döneminde çıkarılmıştır.

1.Abdülaziz

1861-1876 yılları arasında hükümdarlık sürmüştür. Avrupa gezisine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Ayrıca her anlamda Batılılaşma yolundaki ilk adımlar onun döneminde atılmıştır.

5.Murad

1876 yılında 3 ay padişahlık yapmıştır. Akıl hastalığı sebebiyle tahttan indirilmiştir.

2.Abdülhamid

Ulu Hakan lakaplı 2.Abdülhamid Han 1876-1909 yılları arasında hüküm sürmüştür. Kıvrak zekası ve üstün diplomasi yeteneğiyle dönemin en önemli isimlerinden bir tanesi olmuştur. 93 Harbi, Birinci ve İkinci Meşrutiyet döneminin en önemli olaylarıdır.

5.Mehmed

1909-1918 yılları arasında padişahlık yapmıştır. 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun başında yer almıştır.

6.Mehmed

623 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahıdır. 1922 yılının 1 Kasım’ında TBMM tarafından saltanatın kaldırılmasıyla birlikte İstanbul’dan ayrılmıştır.

Daha az oku