Cevap.app Latest Soruların

tarihsever

KPSS’ye çok az bir zaman kaldı ve çalışılması gereken o ...Daha fazla oku

KPSS’ye çok az bir zaman kaldı ve çalışılması gereken o kadar çok konu var ki. Bunların hepsine detaylı bir şekilde çalışmak aylar sürmektedir. Ancak telaşlanmanıza gerek yok. Bu yazımızda genel bir özet şeklinde bahsettiğimiz KPSS tarih genel tekrar sorularına bakarak büyük bir ilerleme kaydedebilirsiniz.

1. Türk kelimesi hangi anlamlara gelir? Töreli, nizam sahibi, türeyen, üreyen ve kanun sahibi gibi anlamlara gelmektedir.

2. Türk kelimesine ilk kez hangi kaynaklarda geçmiştir? Çin kaynaklarında. Bunun nedeni Türklerin ilk doğdukları bölge olan Orta Asya ‘da Çin İmparatorluğunun bulunması ve bu devletle İpek Yolu için sürekli olarak mücadele etmesidir.

3. Türkiye kelimesi ilk kez hangi kaynaklarda yer almıştır? Bizans kaynaklarında

4. Orta Asya kültürleri nelerdir? Anav, Afanesyevo, Karasuk, Tagar, Androva ve Kelteminar ‘dır.

5. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenleri nelerdir? Hayvan hastalıkları, Çin baskısı, bağımsız yaşama isteği, kar fırtınaları, kuraklık, nüfus artışı ve ekonomik anlamda yaşanan zorluklar.

6. Orta Asya’dan yapılan göçlerin sonuçları nelerdir? Türk kültürü farklı yerlere taşınmış, gidilen yerlerde yeni devletler kurulmuş, kültürel ve dini değişiklikler olmuştur. Ancak devlet geleneğinde ve yönetim şeklinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

7. Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi hangi durumlara yol açmıştır? Mimari gelişmemiştir, sanat eserleri taşınabilir malzeme üzerine yapılmıştır, yazılı hukuk kuralları gelişmemiş, hapis cezaları kısa sürelidir, töre olarak adlandırılan sözlü hukuk kuralları vardır, savaşçılık özellikleri gelişmiştir, ordu millet anlayışı vardır, hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir, tarımsal faaliyetler yoktur, ticaret gelişmiştir, idam cezaları vardır.

8. Yerleşik hayata geçildiğini ispatlamayan durumlar nelerdir? Tahıl ambarları ve madencilik

9. Yerleşik hayata geçildiğini gösteren kanıtlar nelerdir? Sulama kanalları, saban ve benzeri tarım aletleri ve gelişmiş mimari eserler.

10. Kavimler Göçü kaç yılında gerçekleşmiştir ve sonuçları nelerdir? Kavimler Göçü 375 yılında gerçekleşmiştir. Bu olay sonucunda Roma 2’ye ayrıldı, Avrupa’da feodalite rejimi oluştu ve Avrupa Hun Devleti kuruldu.

11. Orta Asya’da bilinen ilk Türk topluluğu hangisidir? İskitler

12. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Asya Hun Devleti

13. Alp Er Tunga destanı kime aittir? İskitler

14. Türkleri boylar birliği halinde tek bayrak altında toplayan hükümdar kimdir? Metehan

15. Balbalların ilk örneklerini kimler vermiştir? İskitler

16. Onluk sistemi yapan hükümdar kimdir? Metehan

17. Asya Hun Devleti’nin kurucusu kimdir? Teoman

18. Avrupa Hun Devleti’nin kurucusu kimdir? Balamir

19. Göktürk Devleti’nin kurucusu kimdir? Bumin Kağan

20. Türk adıyla bilinen ilk Türk devleti hangisidir? Göktürk Devleti

21. Türk tarihindeki ilk yazılı kaynak nedir ve hangi dönemde yazılmıştır? Orhun kitabeleri–2. Göktür Devleti zamanında yazılmıştır.

22. Uygur Devleti’nin kurucusu kimdir? Kutluk Bilge Kül Kağan

23. İlk milli Alfabe hangi dönemde oluşturulmuştur? 2. Göktür Devleti zamanında

24. İlk tiyatro hangi dönemde yapılmıştır? Uygur Devleti zamanında

25. İlk kütüphaneler ne zaman yapılmıştır? Uygur Devleti zamanında

26. Uygurlara ait eserler nelerdir? Karabalgasun, Sine uşi yazıtları – göç ve türeyiş destanları

27. İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Avarlar

28. Bilinen ilk kadın hükümdar kimdir? Tomris Hatun

29. Işıldayan şehir neresidir? Kaşgar

30. Türklerin başkentleri ve kutsal saydıkları merkezleri neresidir? Ötügen

31. Şehirlerin şahı neresidir? Semerkand

32. Hayvan üslubunu ortaya çıkaran ilk topluluk hangisidir? İskitler

33. Türk tarihinin bilinen ilk anlaşması nedir ve kimler arasında yapılmıştır? Kuzey Şansi Anlaşması, Hun-Çin arasında yapılmıştır.

34. Vatan ve millet sevgisinden ilk bahseden Türk hükümdarı kimdir? Metehan

35. Atilla’nın önemli olan 3 unvanı nedir? Tanrının kırbacı, Etzel ve cesur kavimlerin efendisi

36. Türk tarihinde ilk milli istiklal ayaklanmasını başlatan kimdir? Kürşad

37. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? Uygurlar

38. Moğolların benim hocam olarak nitelendirdikleri Türkler hangisidir? Uygurlar

39. İlk bankacılık sisteminin temellerini atan Türk devleti hangisidir? Uygurlar

40. Türk tarihinde ilk eğitim faaliyetlerine hangi devlette rastlanır? Asya Hun Devleti

41. Türk tarihinde ilk örgün eğitim faaliyetlerine hangi devlette rastlanır? Uygurlar

42. Kitab-ı Bahriyenin yazarı kimdir? Piri Reis

43. Kutadgu Bilig adlı eser hangi devlete ve onun hangi hükümdarına sunulmuştur? Karahanlı Devleti – Ulu Karahan Buğrahan

44. İlk tevaif-i mülük devleti hangisidir? Tolunoğulları

45. Ölülerini yakan tek Türk kavmi hangisidir? Kırgızlar

46. Dünya tarihinde milletler arası yarışma düzenleyen ilk devlet hangisidir? Kırgızlar

47. Kırgız adına ilk defa hangi kaynakta rastlanır? Orhun Abideleri

48. Manas destanı hangi kimler tarafından yazılmıştır? Kırgızlar

49. Museviliği kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? Hazarlar

50. İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? İtil Bulgarları

51. Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir? Karahanlılar

52. Kendi adına para bastıran ilk Türk devleti hangisidir? Türgişler

53. İlk milli alfabemizin adı nedir? Orhun alfabesi

54. İlk siyasetname örneği hangi eserdir? Orhun abideleri

55. Yaradılış destanı kimler tarafından yazılmıştır? Yakutlar

56. Türk tarih ve edebiyatının ilk yazılı eseri nedir? Orhun abideleri

57. İlk Türk tarihçisi ve yazar kimdir? Vezir Tonyukuk

58. Bugut yazıtları hangi devlet tarafından yazılmıştır? Göktürkler

59. Yenisey Kitabeleri kimler tarafından yazılmıştır? Kırgızlar

60. Atilla-Sihirli Geyik adlı destan hangi devlet tarafından yazılmıştır? Avrupa Hun Devleti

61. Ergenekon-Bozkurt adlı destan hangi devlet tarafından yazılmıştır? Göktürkler

62. Terhin Yazıtları hangi devlet tarafından yazılmıştır? Uygurlar

63. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyunun adı nedir? Karluklar

64. Karahanlılar’ın kurucusu kimdir? Kül Bilge Kadir Han

65. İlk kez ribat yapan Türk-İslam devleti hangisidir? Karahanlılar

66. Dünya tarihinde sultan unvanını kullanan ilk kişi kimdir? Gazneli Mahmud

67. Abbasiler tarafından Ebul Feth (Fetihlerin Babası) unvanı verilen hükümdar kimdir? Alparslan

68. İslamın koruyuculuğunun temellerini atan ilk Türk-İslam devleti hangisidir? Gazneliler

69. Hangi savaş sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır? 1071 Malazgirt Savaşı

70. Bulunduğu topraklarda maristan olarak adlandırılan hastaneler inşa ederek halka ücretsiz hastane imkanı sunan devlet hangisidir? Tolunoğulları

71. İlk kez pimaristan olarak adlandırılan akıl hastanelerini kuran devlet hangisidir? Karahanlılar

72. Çukur medresesi hangi devlete aittir? Danişmentler

73. Üç kümbetler hangi devlete aittir? Saltuklar

74. Divriği Ulu Cami hangi devlete aittir? Mengücekler

75. Malabadi Köprüsü hangi devlete aittir? Artuklar

76. Bitlis Ulu Cami hangi devlete aittir? Dilmaçoğulları

77. Dede Korkut hikayelerini yazıya geçiren devlet hangisidir? Akkoyunlular

78. Kur-an-ı Kerim’i Türkçe’ye çeviren devlet hangisidir? Akkoyunlular

79. Taç Mahal kim tarafından yaptırılmıştır? Cihan Şah

80. Babürname kim tarafından yazılmıştır? Babür Şah

81. İlk Türk-İslam medresesi olan Semerkand Medresesi hangi devlet tarafından yaptırılmıştır? Karahanlılar

82. Divanı Lügait’it Türk hangi devlet döneminde ve kim tarafından yazılmıştır? Karahanlılar-Kaşgarlı Mahmud

83. Atabet’ül Hakayık hangi devlet döneminde ve kim tarafından yazılmıştır? Karahanlılar-Edip Ahmet Yükneki

84. Türk tasavvuf edebiyatının ilk eseri nedir ve kim tarafından yazılmıştır? Divanı Hikmet-Hoca Ahmet Yesevi

85. El Kanun Fit Tıp adlı eser kim tarafından yazılmıştır? İbni Sina

86. Anadolu Selçuklu Devleti’nden günümüze kadar gelmiş en eski cami hangisidir? Konya Alaaddin Cami

87. Türk tarihinde çıkan ilk dini nitelikli isyan nedir? Baba İshak İsyanı

88. İlk Türk denizcisi kimdir? Çaka Bey

89. Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devleti hangisidir? Tolunoğulları

90. İlk sistemli posta teşkilatı hangi devlet zamanında kurulmuştur? Karahanlılar

91. İlk ücretli askerlik hangi devlette görülmektedir? Hazarlar

92. Firdevsinin Şeyhname adlı eserinde Afrasiyab olarak geçen Türk hükümdarı kimdir? Alp Er Tunga

93. İlk kağıt ve matbaa hangi devlet döneminde görülür? Uygurlar

94. Necmettin Külliyesi hangi devlet tarafından yaptırılmıştır? Artuklar

95. Mama Hatun türbesi hangi devlet tarafından yaptırılmıştır? Saltuklar

96. Anadolu’da kurulan ilk medrese olma özelliğini taşıyan Yağıbasan medresesi hangi devlet tarafından yaptırılmıştır? Danişmentliler

97. Otrar faciasını yaşayan devlet hangisidir? Harzemşahlar

98. Orta Asya’daki en eski kültür merkezi hangisidir? Anav

99. Türklerin en eski kültür merkezi hangisidir? Afanesyova

100. Bozkırın kuyumcuları lakabıyla bilinen Türk boyu hangisidir? İskitler

Daha az oku